Koshi | Home
Itahari-9, Sunsari, Nepal
info@koshistjames.edu.np
(+977) 025 587004

School Result

KOSHI SAINT JAMES SECONDARY SCHOOL

GRADE SHEET - XI : FINAL RESULT 2080
Koshi | Grade XI & XII
Koshi | Home